Header-betalogo
Ad-vert
Lastbiltag

Allt går inte att köra på lastbil

Publicerad | Hans Sternlycke

Förlusterna för godstrafiken på grund av decenniers eftersatt investering och underhåll torde vara mångfalt större än de för persontrafiken. De hotar arbetstillfällen och industrins kvarblivande i Sverige. För att komma tillrätta med bristande kapacitet och osäkra transporter behövs mer än Kapacitetsutredningens förslag på anslagsökning. Järnvägsfrämjandet anser att vi skulle behöva investera 30 miljarder kronor om året.

Allt går inte att köra på lastbil

Regeringen håller på att göra sig ovän med svensk industri, åtminstone den del som är järnvägsberoende, med sina otillräckliga satsningar på järnväg och sitt gynnande av vägtransporter. Svensk näringsliv har gett ut en rapport: Fem röster om godset, som andas en förtvivlan över tillståndet.

 

Flera decenniers försummelse av underhåll och investeringar på järnvägen slår hårt, skriver man. Många tåg med olika hastighet sänker ytterligare kapaciteten. Problemen med persontrafik får genomslag i media, men godstrafikens problem förblir okända för allmänheten.

 

Industrin är beroende av att godset kommer fram i just rätt tid, annars kan det bli produktionsbortfall och förstört varumärke som trovärdig leverantör. Viljan till till nyinvestering i Sverige försvagas. Exportinkomster och sysselsättning hotas. Exemplen från de fem industrier som studerats är hårresande.

 

När snöfallen stängde Malmö bangård julen 2010 blev det ett antal dagars produktionsstopp i Borlänge och flera veckors utebliven fakturering till en kostnad av en halv miljard kronor.

 

När en 400 ton tung transformator skulle transporteras från Ludvika, meddelade Trafikverket några dagar innan att specialtransportillståndet dragits in på grund av hotande tjälproblem, trots att man gjort gemensam planläggning. När man fått lov till transport, meddelades att två broar var för svaga. Det klarades med ytterligare restriktioner. Man hann med transporten till Oxelösunds hamn i tid för att kunna göra frakten uppför Amazonasfloden i Brasilien innan lågvattenståndet.

 

Sedan bangården i Hallsberg snöat igen hade Stora Enso inga utleveranser två och ett halvt dygn och tvangs till slut stänga produktionen. För att klara transporten av den växande prdoduktionen trots bristfällig kapacitet på banan har man utvecklat speciella järnvägsvagnar (SECU-boxar), som möjliggör dubbla lasten per tågmeter. På väg skulle det krävts 75 lastbilar i var riktning om dygnet.

 

När signalställverket i Torneträsk brann upp, innebar det, att på fyra mil utan information om var tågen befann sig, kunde ett nytt tåg inte köra in på sträckan innan föregående kört ut. Inget ställverk fanns i reserv, inga reservdelar och semestern hade börjat. Det kunde tagit tre månader, men blev tre veckor, sedan ett ställverk kunnat omdisponeras. Ändå innebar tiden med sänkt bankapacitet att 50 tåg fick ställas in och ett produktionsbortfall på 300 miljoner kronor.

 

När ett godståg spårade ur blev Norra stambanan blockerad i fyra veckor. Infrastrukturministern meddelade att det fanns inga planer på åtgärder för problemen. Många företag drabbades. Volvo lastvagnar som kör 960 containertåg med hytter från Umeå till Göteborg och Gent fick sätta in 60 lastbilar i skytteltrafik och sjöfart.

 

Exporten svarar för hälften av BNP. Gruvor och tillverkningsindustri står för hälften av denna export. Med ökad specialisering blir andelen av insatsvaror större i produktionen. Transporterna ökar. Ändå planeras inte infrastrukturinvesteringarna öka nämnvärt före 2021. Kapacitetsbristerna i järnvägen kvarstår.

 

Hårdare krav kommer att läggas på att infrastrukturinvesteringar skall vara samhällsekonomiskt lönsamma. Men då måste man ha modeller och kalkyler där alla kostnader och nyttor är med. Enligt utredning kostade tågförseningarna vintern 2009-2010 tre miljarder kronor. Godstrafikens andel av det angavs till sju procent trots att man drabbades av 72 procent av förseningstimmarna.

 

I kalkylen för godset ingår bara kapitalkostnad när det transporteras, inte kostnader för uteblivna intäkter och skatt, inte följdförseningar i utlandet, brist på tomvagnar, merkostnader för industri och för att flytta godset till andra transportslag. Inställda tåg räknas ej med eftersom de enligt definitionen inte är försenade.

 

Den allra största kostnaden torde dock dock vara risken för försämrade kundrelationer, att andra leverantörer väljs, att industri flyttar utomlands och med den forskningen. Kostnad för dålig järnväg bör vara mångfalt större för godstrafiken än persontrafiken. Jag vill kalla inställningen för dumsnål hos finansministern, den verklige infrastrukturministern.

 

Hans Sternlycke

 

 

A48fcd7d135b8d6fb1342f9304f95e3f

Debattör

Hans Sternlycke

(25 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...