Header-betalogo
Ad-vert

Göteborg blir höghastighetsnav i Skandinavien

Publicerad | Hans Sternlycke

Planeringen för höghastighetsjärnväg i Sverige har avbrutits. Ingen del av Götalandsbanan finns med i långtidsplanen 2010-2021. Men dödläget kan brytas av ett norsk-svenskt kommunalt/regionalt projekt på en höghastighetsbana mellan Oslo och Köpenhamn. Skaffas medel på annat sätt behöver man inte gå över Trafikverket och statsanslag. Enligt lagen har alla rätt att bygga järnväg i Sverige. Om projektet förverkligas kan det ge en enorm skjuts till kommunerna efter Västkusten och göra Göteborg till ett Skandinaviskt centrum

Göteborg blir höghastighetsnav i Skandinavien

Coinco är ett samarbete mellan 14 kommuner och län från Oslo till Köpenhamn med Floire Daub som ledare för projektet: Den skandinaviska åttamiljonerstaden, där man vill ha området sammanknutet av höghastighetjärnväg.

Därför har konsultbyråerna Atkins och Ramböll fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en höghastighetsförbindelse Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Ramböll har uppskattat byggkostnaden till 97 miljarder norska kronor, 116 i svenska. Atkins räknar med 9,5 miljon passagerare per år på den sträckningen. Med samma pris som för flyget kan driftskostnader och avskrivning betalas, men ej räntor (som blir små med kort byggtid). Från Oslo skulle restiden bli en timme och en kvart till Göteborg och lika lång tid från Göteborg till Köpenhamn. Direkttåget Oslo-Köpenhamn tar två och en halv timme. Med en och en halv timme till kan man vara i Hamburg.

När Götalandsbanan byggts kan resan Oslo-Göteborg-Stockholm ta tre timmar och en kvart och få 13,1 miljoner passagerare och Stockholm-Göteborg-Köpenhamn med samma restid få 18,3 miljoner passagerare. Med det upplägget blir Göteborg navet i ett skandinaviskt höghastighetsnät. Då är det fråga om ett område med 12 miljoner invånare.

Det är tekniskt möjligt att bygga en höghastighetsförbindelse mellan Oslo och Köpenhamn på fyra år. Men planläggning och miljöprövning är tidskrävande, så därför räknar man inte med att tågen kan börja köra förrän 2025. Görs projektet helt kommunalt/regionalt utan inblandning av Trafikverket, enligt lagen kan vem som helst bygga järnväg, kan planeringen gå på tre år. Då kan banan stå klar 2019.

Den norska oljefonden kan finansiera bygget. Man får inte investera i Norge, men väl utanför norska gränsen. Kinesiska järnvägsbyggare är också intresserade. Banan kommer troligen att byggas med kinesisk teknik. Banan byggs till stor del på broar. Det ger inte samma barriäreffekter och mindre behov av att spränga och förflytta jordmassor. Man kan bygga mer industriellt med prefabricerade element. Det ger snabbare bygge och med det lägre räntekostnader. Det är viktigt för lönsamheten.

Meningarna i Norge är delade. Några menar att man först måste satsa på den försummade norska järnvägen, och att man måste ge plats för gods. Ett snabbtågsnät har föreslagits från Oslo till Stavanger, till Bergen och till Trondheim, där flyget nu är förhärskande resemedel. Andra säger att man först måste bygga bort avstånden till Europa.

Man måste nog göra både och. Det går 2.200 lastbilar om dygnet över Svinesundsbron. All den godstrafiken borde upp gå på järnväg. Men det är inte särskilt kostnadseffektivt att låta snabba persontåg och långsammare godståg köra på samma bana. Kapaciteten fösvinner genom att man måste ha stora luckor för att inte snabba tåg skall köra fatt långsammare. Höghastighetstågen kan inte gå på samma järnväg som godstågen. Men skall de 2.200 lastbilsfrakterna gå på järnväg kommer det att fylla en bana. Järnvägstrafiken måste sexdubblas.

Japan började köra höghastighetståg 1964, Frankrike 1981. Pehr Gyllenhammar i spetsen för Round Table of Industrialists lade 1985 förslaget om ett höghastighetsnät mellan de skandinvaviska huvudstäderna, Den nordiska triangeln. Också den sista höghastighetsutredningen, Gunnar Malms, har lagts på hyllan. I den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 fanns inga medel avsatta för fortsatt planering, varför Trafikverket har avbrutit planeringen för Götalandsbanan.

Nu kan kanske det svenska dödläget brytas av projektet höghastighetsjärnväg Oslo-Köpenhamn, en sträckning som aldrig utretts tidigare. Tidigare utredningar har bara handlat om banor från Stockholm till respektive Göteborg och Malmö, aldrig efter Västkusten.

Hans Sternlycke

A48fcd7d135b8d6fb1342f9304f95e3f

Debattör

Hans Sternlycke

(25 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...