Header-betalogo
Ad-vert
Annikastrandhall

Annika Strandhäll, ordförande Vision

Här är sju punkter för ett Sverige med rättvisa löner

Publicerad | Peter Bloch

”Viktigaste” jobben sämst betalda. En socialsekreterare tjänar 12.000 kr mindre än en IT-konsult, en undersköterska 2.600 kr mindre än en verkstadsarbetare. Orsaken är en strukturell lönediskriminering; yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken där män dominerar. Detta är ovärdigt Sverige. Vi presenterar i dag sju förslag som skulle kunna ge jämställda och rättvisa löner, skriver företrädare för fem fackförbund.

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärdssektorn, menar Sveriges Kommuner och landsting (SKL) i en aktuell kampanj. Det håller vi som organiserar de anställda med om. Ändå tjänar en barnmorska i genomsnitt 10.000 kronor mindre i månaden än en civilingenjör. En undersköterska tjänar minst 2.600 kronor mindre i månaden än en verkstadsarbetare och en socialsekreterare 12.000 kronor mindre än en IT-konsult.

Våra medlemmar har olika utbildningar, yrken och arbetsuppgifter. Men de har en sak gemensamt: De får för lite i lönekuvertet varje månad. Detta eftersom det finns en strukturell lönediskriminering som drabbar kvinnodominerade branscher. Därför presenterar vi i dag 7 förslag för jämställda löner.

Från slutet av 1960-talet till i början av 1980-talet minskade löneskillnaderna mellan kvinnor och män drastiskt. Dels på grund av låglönesatsningar och dels genom kvinnors ökade utbildningsnivå och förvärvsarbete. Sedan hände något. Utvecklingen stannade av och under de senaste 30 åren har löneskillnaderna endast minskat med 3 procentenheter.

År 2010 tjänade kvinnor i genomsnitt 85,7 procent av männens löner. I kronor räknat är skillnaden 4.400 kronor, varje månad. På ett år tjänar män i genomsnitt 52.800 kronor mer än kvinnor vilket motsvarar matkostnaden för en hel barnfamilj. Efter tio år räcker pengarna till att köpa en sommarstuga. Det är alltså inga småsummor det rör sig om. Sammantaget fattas omkring 70 miljarder i kvinnors lönekuvert varje år.

En bidragande orsak till att män oftare blir aktuella för bättre betalda chefspositioner är den ojämställda fördelningen av obetalt hemarbete. Kvinnor är i större utsträckning än män föräldralediga och stannar oftare hemma för vård av sjuka barn. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten är därför en viktig del i arbetet mot en mer jämställd arbetsmarknad.

Att utan sakliga skäl betala en kvinna lägre lön än en man för lika eller likvärdigt arbete är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det innebär att två individer som har olika arbeten hos en arbetsgivare har rätt till samma lön om kraven i deras arbeten i form av utbildning, ansvar och arbetsinsats bedöms som likvärdiga och arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaden på annat sätt. Problemet är dock att kvinnor och män i stor utsträckning har olika arbetsgivare. Och då gäller inte längre diskrimineringslagen.

Den svenska arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad. De flesta sektorer är antingen starkt kvinnodominerade eller starkt mans­dominerade. Kvinnor arbetar i stor utsträckning i offentlig sektor, 2009 var tre av fyra offentlig­anställda kvinnor.

Yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken som i huvudsak innehas av män, trots att yrkena kan antas vara av samma svårighetsgrad. Det finns ett tydligt negativt samband mellan andelen kvinnor i en bransch och hela branschens lönenivå – både bland arbetare och bland tjänstemän. Det innebär att det finns en strukturell diskriminering mot kvinno­dominerade branscher. Denna diskriminering är riktad mot yrken, inte mot individer. Även män i kvinnodominerade yrken drabbas.

Det finns de som hävdar att strukturell diskriminering mot kvinnodominerade yrken inte existerar. Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män skulle bero på att kvinnor har sämre utbildning och mindre kvalificerade arbeten och därför har lägre lön. Ingenting kunde vara mer felaktigt.

Kvinnor har i dag en högre utbildningsnivå än män. Det är betydligt fler manliga arbetstagare som endast har grundskoleutbildning och det är betydligt fler kvinnor som har minst en 3-årig eftergymnasial utbildning. Mer än var fjärde kvinna hade 2010 minst en 3-årig eftergymnasial utbildning men endast knappt var femte man. I dag är kvinnorna även i majoritet på doktorandutbildningarna.

Kvinnor har lika, om inte mer, avancerade och ansvarsfyllda arbeten än män. Metoden arbetsvärdering sätter arbetets krav i centrum och är basen för analysen av löneskillnader. Inte bara kraven i arbetet utan också individernas prestationer ska bedömas sakligt. Vem tror att kvinnor generellt presterar sämre än män?

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) hävdar, som sagt, att våra medlemmar har Sveriges viktigaste jobb. Men det syns dessvärre inte i lönekuvertet. Om de är så viktiga, varför tjänar de minst? Det är hög tid för både arbetsgivare, myndigheter och regeringen att gå från ord till handling. Det är ovärdigt ett land som Sverige att systematiskt diskriminera och nedvärdera kvinnodominerade yrken.

I vår gemensamma rapport om jämställda och rättvisa löner kräver vi:

1. Att lönerna för kvinnodominerade yrken uppvärderas utifrån den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver.

2. Att Medlingsinstitutet får i uppdrag att kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden samt att i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå åtgärder.

3. Att ett långsiktigt partsgemensamt arbete startas i syfte att utveckla fler karriärbefattningar och nya karriärvägar inom kvinnodominerade yrken.

4. Att regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.

5. Att Diskrimineringsombudsmannen inom ramen för sitt tillsynsansvar omgående avdelar resurser för att genomföra systematiska granskningar av arbetsgivarnas lönekartläggningar.

6. Att återinföra uppdraget till Försäkringskassan att verka för jämställd fördelning av uttaget av föräldraförsäkringen.

7. Att införa ”rätt till heltid” i kommuner och landsting för ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor.

Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal 
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet 
Christin Johansson, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR 
Anna Hertting, förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund LSR 
Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision

Detta inlägg har tidigare publicerats på Dagens Nyheters debattsida och kan läsas här

9cd922462a3bd1ac1f66a8f59fc9c08e

Debattombud

Peter Bloch

(2 artiklar)

1 KOMMENTARER

  • 1a19149b82ba7208b3906a2300b4a1f8

    kommentatör nathalie,

    Aktivt motverka och utjämna löneskillnader mellan könen, absolut. Rättvisa löner är dock som övergripande begrepp mycket svårt att förhålla sig till. Vad betyder det? "Rätt till heltid" är också en märklig formulering och ett inte helt oproblematiskt krav....

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tyresö kommun vill hjälpa studenter till arbete

ARBETSMARKNAD En rapport från Svensk Näringsliv visar att var femte elev ett år efter avslutade studier fortfarande inte fått ett arbete. Tyresö kommun vill underlätta för studenter genom att införa ett studentmeda 0

Publicerad | redaktionen

På väg mot utbrändhet

ARBETSMARKNAD Över hela världen ser vi en trend där anställda blir alltmer stressade. Istället för att återfå det lugn de hade innan den ekonomiska nedgången, visar undersökningar att anställda världen över, två å 0

Publicerad | Eric Uggla

Viktigt behålla forskning och utveckling på Sony i Lund

ARBETSMARKNAD Beskedet att Sony Mobile i Lund varslar 650 anställda om uppsägning och drar ner antalet konsulter är allvarligt och riskfyllt. Det skriver Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar 0

Publicerad | Jennie Zetterström

Yrkesutbildningar ger fler jobb

ARBETSMARKNAD Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för att komma till rätta med arbetslösheten bland unga. Näringslivet vill att samtliga berörda departement i höstens budget drar åt samma håll och samverkar för 1

Publicerad | redaktionen

Sjuklön och sjuklöneansvar hämmar småföretagare

ARBETSMARKNAD I ett modernt och människovänligt samhälle är det fullständigt självklart att alla som, trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva skall få hjälp med detta. Är man till exempel sjuk s 0

Publicerad | Leif Svensson

Finanskris och sena betalningar hotar småföretag

ARBETSMARKNAD Skuld- och finanskrisen i södra Europa hotar den internationella tillväxten och stabilititeten i banksystemet. Sverige har hittills klarat sig relativt bra med starka statsfinanser och fortsatt sysse 459

Publicerad | Peter Germer

Småföretagskonjunkturen – optimism, men tillväxthinder för kvinnors företagande

ARBETSMARKNAD Jämställdheten i företagandet går framåt, men det går långsamt. Totalt i landet är mindre än var tredje företagare kvinna. Västernorrlands län ligger något lägre än riksgenomsnittet med 28 procent kvi 0

Publicerad | Peter Germer

Tyst minut för bättre arbetsmiljö

ARBETSMARKNAD Antalet dödsfall, olyckor och sjukdomar kopplade till arbetsplatser minskar stadigt sedan femtiotalet. Det fortsatta arbetet handlar om att förändra attityder och beteenden samt framhålla att arbetsmi 0

Publicerad | Bodil Mellblom

Låt månskensföretagarna ta steget ut i solskenet

ARBETSMARKNAD Åtta av tio nya jobb som tillkommit de senaste 20 åren har skapats i småföretagen. Framförallt skapar de företagare som driver bolag arbetstillfällen åt andra, i genomsnitt sysselsätter de ytterligare 513

Publicerad | Peter Germer

Företagarna: Reinfeldt missar det viktigaste

ARBETSMARKNAD Statsminister Reinfeldts utspel i början av februari om att vi svenskar bör vara beredda att jobba betydligt längre för att vi ska klara framtidens välfärd skapade många tidningsrubriker och ledde til 453

Publicerad | Peter Germer

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...