Header-betalogo
Ad-vert
Dieseltrio

Jakob Lagercrantz, ordförande på Gröna Bilister, Ingalill Bjöörn, Astma och Allergiförbundet, Svante Axelsson, Generalsekreterare på Naturskyddsföreningen

Nej tack till Statoils fuldiesel

Publicerad | Carina Hååg

Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, som KO-anmäler kampanjen.

I Sverige har vi sedan början av 90-talet haft en mindre skadlig diesel än resten av Europa, Miljöklass 1 (Mk1). Det kostar något mer att producera Mk1-diesel än Mk3-diesel, populärt kallat Europadiesel. Mk1-dieseln är lägre beskattad, helt i linje med principen att det ska löna sig att göra rätt. Detta har gjort att Mk1-dieseln helt dominerat den svenska marknaden, med betydande hälso- och miljövinster jämfört med om vi hade haft en diesel av europeiskt snitt.

Bränslebolaget Statoil marknadsför nu Europadiesel på den svenska marknaden med påståenden om att den har likvärdiga hälsoegenskaper som Mk1 och därtill har ”miljöfördelar”. Det är helt felaktigt, vilket Trafikverkets utredning från 2010 fastslår, och vilket belagts i en mängd motortester och rapporter. Partikelemissionerna är ca 30 procent högre med Europadiesel än med svensk MK1, vilket skulle öka risken för luftvägssjukdomar och astma. Långvarig exponering för avgaspartiklar ökar risken för dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, och e tt stort antal polyaromatiska kolväten är bevisat eller misstänkt mutagena och cancerframkallande.

En utveckling i den riktning som Statoil förespråkar skulle alltså vara entydigt negativ för folkhälsan och slå extra hårt mot alla allergiker, mot barn, mot äldre, mot de som arbetar med dieseldrivna arbetsmaskiner och mot dem som ofta befinner sig i tungt trafikerade tätorter. Detta gäller särskilt som en stor del av vår fordonspark, inklusive arbetsmaskiner, fortsatt saknar partikelfilter.

Statoil påstår deras Europadiesel minskar utsläppen av koldioxid med upp till tio procent, men det är inte – som man kan förledas att tro – jämfört med Mk1-dieseln, utan jämfört med 100% fossil diesel helt utan förnybar inblandning. Sådan diesel finns inte att tanka på vanlig mack, och blir med regeringens förslag om kvotplikt olaglig från nästa vår. Jämfört med normal Mk1-diesel som den faktiskt saluförs är Europadieseln inte heller klimatmässigt ett föredöme. Jämfört med diesel med upp till 30% förnybar råvara från skogsavfall är Europadieseln förstås  väsentligt sämre – och jämförelsen är relevant eftersom detta är de två nyaste given på dieselmarknaden.

Statoil hävdar att skillnaderna mellan Europadieselns och MK1:s miljö- och hälsopåverkan är så små att skatteskillnaden inte är berättigad och därför bör avskaffas. De förespeglar därtill att detta skulle leda till billigare diesel, genom att skatten på Europadiesel sänks. Regeringen har dock varit tydlig med att inga skattesänkningar på fossila drivmedel är aktuella, varför scenariet i så fall är att skatten på MK1 höjer till samma nivå som Europadieseln. Därmed fördyras transportarbetet jämfört med idag – motsatsen till vad Statoil anger.

”Frisk luft” är ett av de statliga miljömålen och Naturvårdsverket slår fast att ”Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.” Därtill konstateras att åtskilliga kommuner överskrider de bindande miljökvalitetsnormerna för partiklar PM10. Partiklarna bedöms orsaka 3000 -5000 förtida dödsfall per år i Sverige, vilket motsvarar en förkortad medellivslängd på ca 6 – 12 månader.

Utifrån detta bör förstås arbetet med att ställa om till renare drivmedel påskyndas. Statoil bidrar dessvärre till motsatsen i nuläget genom att importera en diesel av sämre kvalitet och till på köpet marknadsföra den som en produkt med ”miljöfördelar”.

För att stävja oskicket att vilseleda konsumenterna, anmäler vi Statoils kampanj till Konsumentombudsmannen och uppmanar samtidigt Statoil att åter i framtiden ta ansvar för bättre miljö och hälsa. Sluta marknadsföra fuldieseln, Statoil!

Jakob Lagercrantz, ordförande på Gröna Bilister
Svante Axelsson, Generalsekreterare på Naturskyddsföreningen
Ingalill Bjöörn, Astma och Allergiförbundet

E3e9c155de83612261b4f63cbbad8e6e

Kommentatör

Carina Hååg

(2 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 333 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...