Header-betalogo
Ad-vert
2012-06-18-forestry

FAO-rapport visar hur hållbart skogsbruk kan bidra till att uppfylla utvecklingsmålen

Skogen i fokus för en ny, grönare ekonomi

Publicerad | Jakob Lundberg

Världens skogar och den betydelse de kan ha för en övergång till en ny, grönare ekonomi diskuteras under Rio+20-konferensen. Men för att på allvar inleda förändringsprocessen, behöver regeringar skapa program och policyer som gör det möjligt för att skogarnas fulla potential kommer till nytta, samtidigt som de förvaltas hållbart, säger FAO i sin nya skogsrapport.

I rapporten, The State of the World’s Forests 2012 (SOFO 2012), argumenterar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation för att ett bättre och mer hållbart nyttjande av skogens resurser är rätt väg att gå för att komma till rätta med många av de utmaningar som diskuteras i Rio. Utmaningarna inkluderar bland annat minskad fattigdom och hunger, begränsande av klimatförändringens effekter samt utvecklande av alternativa och mer hållbara energikällor från bioprodukter och bioenergi.

Rapporten presenterades den 18 juni vid ett evenemang som anordnats under Rio+20-konferensen av FAO och dess samarbetspartners Brazilian Pulp and Paper Association (Bracelpa) och International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA).

”Skog och träd på jordbruksmark är en direkt källa till mat, inkomst och energi för över en miljard av världens fattigaste människor”, säger FAO:s undergeneraldirektör på avdelningen för skogsfrågor Eduardo Rojas-Briales. ”Dessutom lagrar skogarna kol och mildrar på så sätt klimatförändringen, upprätthåller mark- och vattenkvalitet samt motverkar ökenspridningen. En hållbar förvaltning av skog ger ett flertal fördelar, med rätt program och policyer kan sektorn leda vägen mot en mer hållbar och grön ekonomi”.

”Brasilien kan visa på framgångsrika exempel inom skogsbruket och deras metoder kan föras vidare till andra låginkomstländer för att stärka den gröna ekonomin och synergierna mellan hållbar utveckling och minskade klimatutsläpp. Diskussionerna under Rio+20 måste bli startskottet för en bättre balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer”, säger Elizabeth de Carvalhaes, ordförande i Bracelpa.

”Den internationella skogsindustrin ligger i framkant när det gäller skogsbevarande insatser”, säger Donna Harman, ordförande på ICFPA. ”Genom hållbar skogsförvaltning kan industrin inte bara bidra med en stabil årlig avkastning, utan även säkerställa ett överskott för framtida generationer. Den internationella skogindustrin ger också försörjningsmöjligheter och välstånd genom att skapa arbetstillfällen för miljontals människor världen över”.

Stärkta försörjningsmöjligheter

Investeringar i träföretag kan skapa arbetstillfällen och tillgångar och samtidigt stödja människor på landsbygden, enligt FAO:s nya rapport.

Ungefär 350 miljoner av världens fattigaste, varav 60 miljoner är ursprungsbefolkning, är beroende av skogen för sitt dagliga uppehälle och sin långsiktiga överlevnad, noterar rapporten. Trädjordbruk, också kallat agroforestry, bidrar i vissa fall med upp till 40 procent av jordbruksinkomsterna genom skörd av timmer, frukter, oljor och mediciner. 

Skogsavverkning och skogsförstörelse har på sina håll gett träprodukter ett dåligt rykte, men om de framställs genom välskötta skogsbruk kan de både lagra kol och återvinnas på ett enkelt sätt. Världens skogsindustrier söker ständigt efter nya produkter och processer för att ersätta icke-förnybara material, något som öppnar vägar mot en grön ekonomi med låga koldioxidutsläpp. ”En hållbarhetsbaserad skogsindustri erbjuder ett sätt att förbättra för landsbygdsekonomier och samtidigt möta hållbarhetsmålen”, säger SOFO 2012. 

Värdet på exporten av vissa skogsprodukter har mer än fördubblats mellan 2002 och 2010. Men samtidigt måste mer uppmärksamhet riktas mot att skapa små och medelstora skogsbaserade företag som lokalsamhällen kan dra nytta av, enligt rapporten. 

Förnybar energi

FAO:s nya rapport hävdar också att ett hållbart skogsbruk erbjuder en förnybar, alternativ energikälla.

”Vedeldning är kanske den äldsta metoden som människor har för att få energi, men det betyder inte att den är föråldrad”, säger Rojas-Briales. ”Än idag är skogsbaserad energi den dominerande energikällan för över en tredjedel av världens befolkning, särskilt bland de fattiga”, fortsätter han. ”Men samtidigt som sökandet efter förnybara energikällor intensifieras, får vi inte förbise de stora möjligheter som biobränslebaserad energi från skogen utgör i form av ett rent och grönt alternativ”.

Enligt SOFO 2012 innebär timmer som energikälla en klimatneutral och socialt hållbar lösning. Det är dock under förutsättning att virket hämtas från skog som förvaltas på ett hållbart sätt och att det eldas med lämplig teknik, samtidigt som det sker i kombination med återplantering av skog. 

Enligt rapporten är ”ökad användning av förnybar energi, inklusive träbaserade bränslen, relativt fossila bränslen, några av de enskilt viktigaste komponenterna vid en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Hållbar energiutvinning från trä kan skapa lokala arbetstillfällen och användas för att omdirigera utgifter från importerade fossila bränslen till investeringar i inhemska energikällor”. 

FAO är dock noggranna med att påpeka att en sådan ökning måste uppmärksamma befintliga mönster inom träbaserad energiförsörjning. Dessutom måste också hänsyn tas till användningen av hållbara skogsförvaltningsmetoder inom återplanteringen och avverkningen av träd samt till införandet av effektiva teknologier för att omvandla biomassa till energi.

Kolinlagring för att mildra klimatförändringen

Stora mängder koldioxid kan avlägsnas från atmosfären genom minskad skogsavverkning och ett återskapande av förlorade skogsområden i stor skala. Detta skulle mildra effekterna av klimatförändringen samtidigt som försörjningsmöjligheterna på landsbygden förbättras och befolkningen får tillgång till förnybara råmaterial genom att användningen av trä och bambu samt bioenergi ökar, allt enligt SOFO 2012. Det internationella samarbetet för landskapsrestaurering (Global Partnership for Landscape Restoration) har identifierat nästan två miljarder hektar mark som skulle kunna restaureras.

Återbeskogningen har dessutom ytterligare fördelar i form av minskad ökenspridning och markförstörelse.

Policystöd

För att sätta skogen i centrum inom den nya, gröna ekonomin krävs i första hand policyer och program som ger företagare incitament att driva ett hållbart nyttjande av skogens resurser. Detta innefattar ”borttagandet av olämpliga incitament som leder till avskogning, förstöring och ombildning av skog till andra användningsområden, samt de drivkrafter som leder till ökad användning av icke-förnybara material såsom stål, betong, plast eller fossila bränslen som konkurrerar med trä och bambu”, säger SOFO2012. 

Inkomstbringande ekosystemtjänster, som kolinlagring, kan också uppmuntra markägare och förvaltare att skydda och återskapa skogar. Dessutom kan öppna och decentraliserade förvaltningssystem, inklusive industriell utveckling och tillgång till energi, bidra till att främja lokalt företagande som är både effektivare och mer transparenta.  

E00432e6b48cc8ead554d2b6eaba42a2

Kommentatör

Jakob Lundberg

(1 artiklar)

1 KOMMENTARER

  • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

    debattör Curt Widlund,

    Ett kärnkraftverk skulle ersätta 8000 vindkraftverk

    Sveriges skogar lider av vindvärk som kommer att omgestalta naturen på ett förskräckligt sätt. Vi har överskott av energi i Sverige. Skulle vi behöva mer energi bygger Finland två nya kärnkraftverk gen 3+ som kan hjälpa till i Sverige.
    Vi själva skulle börja projektering av nya moderna säkra verk som kan ta vid efter att de gamla tjänat ut. Toriumkraft i fartyg skulle inte ge några utsläpp vibrationsfri, tyst gång och gott om hetvatten.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 334 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...